Thomas Cluse und Anna Plorin - Steuerberater in Emmerich am Rhein

Fiscaal adviesbureau

Wij regelen het voor u

De gezamenlijke kennis van onze belastingadviseurs en diverse specialisten garandeert u dat u optimaal bent geïnformeerd over alle relevante en actuele fiscale en financiële ontwikkelingen en de gevolgen ervan voor uw situatie. Of het nu gaat om hulp op uw vragen of om volledige begeleiding, bij ons bent u in goede handen.

Onze fiscale advies mogelijkheden in een overzicht

Bedrijfseconomisch advies
Bedrijfsoprichting
Bedrijfsoprichting
Internationaal fiscaal recht
Financiële boekhouding
Salarisadministratie
Belastingaangiften
Fiscale rechtsbescherming

Bedrijfseconomisch Advies

Om uw ondernemingssucces op lange termijn te waarborgen, is naast een analyse van de jaarrekening aan het einde van het boekjaar ook bijtijds een gedetailleerde bestudering van de gegevens van uw financiële boekhouding nodig. Met behulp van verschillende financiële rekenmodellen zoals kosten- of investeringsoverzichten, financiële planningen of financiële kengetallenanalyses, kunnen probleemgebieden vroegtijdig onderkend worden. Dit maakt het mogelijk om tijdig passende maatregelen te nemen en negatieve ontwikkelingen in een vroeg stadium bij te sturen. Rekening houdend met uw specifieke bedrijfssituatie, maken wij voor u gedetailleerde analyses die de geldige economische en juridische omstandigheden in aanmerking nemen en die bij navolging wezenlijk zullen bijdragen aan uw bedrijfssucces.

 • Onze fiscale advies mogelijkheden in een overzicht

  Overzicht van u zakelijke uitgaven

 • Financiële planning

  Het bepalen van uw mogelijkheden

 • Analyse van de balansen

  Erkenning van de inhoudelijke en problematische knelpunten ter proactieve bestrijding

Bedrijfsoprichting

Wij adviseren u niet alleen bij de planning van uw privévermogen, maar begeleiden u ook bij de oprichting van uw bedrijf. Naast een toelichting van de fiscale aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden bij het oprichten of overnemen van een bedrijf, leggen wij u de verschillende keuzemogelijkheden voor met betrekking tot de rechtsvorm van uw organisatie. Verder bieden wij u onze steun bij het ontwikkelen van ondernemingsstrategieën en bedrijfsplanningen, bijvoorbeeld door de uitwerking van financierings-, liquiditeits-, investeringsplannen etc., en begeleiden u desgewenst bij afspraken met autoriteiten en bij bank- en financieringsgesprekken evenals bij onderhandelingen met zakenpartners.

 • Advies op het gebied van de juiste rechtsvorm

 • Bestimmung Unternehmenswert (bei Einkauf oder Übernahme)

 • Begeleiding bij bank en financiële afspraken

 • Ondernemingsplannen opstellen voor banken en investeerders

Resultaatbepaling

Opbrengstoverschotrekening

De opbrengstoverschotrekening (“Einnahme-Überschuss-Rechnung”) is een vereenvoudigde methode voor resultaatbepaling die slechts voor een specifieke groep mensen van toepassing is. Het voordeel van deze winstbepalingsmethode ten opzichte van het bijhouden van een resultatenrekening is dat er over het jaar bezien geen opdeling gemaakt hoeft te worden in baten en lasten. Wij gaan de wettelijke bepalingen graag voor u na om te vast te stellen of een resultaatbepaling volgens de opbrengstoverschotrekening voor uw onderneming mogelijk is.

Jaarafsluiting

Indien uw bedrijf op basis van het ondernemingsrecht en/of de belastingwetgeving verplicht is een administratie te voeren of als u dat vrijwillig doet, stellen wij voor uw bedrijf de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening en wordt in geval van kapitaalvennootschappen aangevuld met een toelichting en zo nodig een jaarverslag. Bij het opmaken van de balans wordt het resultaat op transactiebasis berekend, waardoor vorderingen en verplichtingen die op het boekjaar betrekking hebben in het resultaat worden meeberekend en transacties die daarbuiten vallen via overlopende posten worden overgeheveld; met voorraadmutaties wordt rekening gehouden en er worden voorzieningen getroffen.

Wij stellen de jaarrekening principieel volgens het geldende ondernemingsrecht op en voeren, waar nodig, reconciliaties door ter bepaling van het fiscale resultaat. Als alternatief stellen wij een fiscale balans op. Desgewenst wordt de commerciële jaarrekening aangevuld met een plausibiliteitcontrole. Deze variant is met name zinvol als u uw jaarrekening aan derden voorlegt, in het bijzonder banken, ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de onderneming aan de hand van ratioanalyses. Voor kapitaalvennootschappen en publicatieplichtige personenvennootschappen vervaardigen wij aanvullend een jaarrekening ter deponering bij de elektronische “Bundesanzeiger” (vgl. KvK) waarbij we rekening houden met alle wettelijke remissies en wij zorgen voor de publicatie.

Internationaal fiscaal recht

Gezien onze geografische ligging in het grensgebied van Duitsland en Nederland, bieden wij advies en begeleiding bij grensoverschrijdende opdrachten en informeren u dan ook graag over de internationale gang van zaken, in het bijzonder in relatie tot Nederland.

Amerikaanse belastingaangiften voor in de USA beperkt belastingplichtigen

Indien er sprake is van inkomsten in de Verenigde Staten, kan het nodig zijn om Amerikaanse belastingaangiften te doen volgens de daar geldende beperkte inkomstenbelastingplicht. Via ons accountantskantoor regelen wij in samenwerking met een Amerikaans fiscaal adviesbureau uw Amerikaanse inkomstenbelastingaangifte.

Financiële boekhouding

Wij rubriceren en verwerken uw boekingsstukken en vervaardigen zo de maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse financiële boekhouding. Gelijktijdig voeren wij de vermogensadministratie voor uw onderneming. Om u in de gelegenheid te stellen op ieder moment overzicht te houden over uw vorderingen en verplichtingen, bieden wij u een open-posten-administratie aan. Na het bijwerken van de financiële administratie, ontvangt u van ons een bedrijfseconomische analyse die inzicht geeft in de ontwikkelingen van uw onderneming over het lopende boekjaar inclusief een vergelijking met het voorafgaande jaar. Bovendien stellen wij op verzoek aanvullende rapportages ter beschikking zoals totaal- en saldilijsten, kasstroomoverzichten, analyses van kengetallen etc. Voor zover u gedurende het jaar financieel-economische analyses aan banken verschaft, brengen wij de betreffende documenten voor u samen in de vorm van een bankrapportage.

Indien uw onderneming btw-plichtig is, controleren wij of uw documenten aan de wettelijke voorschriften voldoen en wijzen u op mogelijke afwijkingen. Wij berekenen de verschuldigde resp. te vorderen omzetbelasting en verzorgen de vooraangifte btw bij de fiscus.

Wanneer u in meerdere Europese landen actief bent, vervaardigen wij samenvattende aangiften en zorgen voor de toelevering van de gegevens aan de centrale belastingdienst. Als u of uw medewerkers namens uw bedrijf in andere Europese landen bestedingen verrichten, onderzoeken wij de mogelijkheid van een terugvordering van voorbelastingen door middel van een vergoedingsaanvraag voor landen binnen de Europese Unie.

Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid, voor zover u over de nodige kennis beschikt, om uw financiële administratie geheel of gedeeltelijk zelf te verzorgen. Hierbij kunnen wij u boekhoudsoftware van onze IT-partner aanbieden die de overdracht van gegevens in ons systemen garandeert. Als alternatief kunnen wij voor u een internetportaal inrichten waarmee u toegang verkrijgt tot ons boekhoudsysteem zodat u direct binnen ons systeem uw boekhouding kunt voeren. Op deze manier is een gegevensoverdracht aan het einde van het jaar niet nodig en heeft u bovendien toegang tot alle analysevarianten die onze software biedt. Wij adviseren u echter ook bij de keuze van andere geschikte software en ondersteunen u bij de inrichting ervan. Ook staan wij u graag ter zijde bij de scholing van uw personeel en informeren u daaropvolgend over wijzigingen en vernieuwingen in de regelgeving.

Salarisadministratie

Bij het opmaken van loon- en salarisafrekeningen, dient naast de regelgeving met betrekking tot de loonbelasting ook rekening gehouden te worden met aspecten rondom het arbeidsrecht en de sociale verzekeringen. Bovendien is bij de loonafrekening, met name in de bouwsector, zeer specifieke kennis vereist. Wij zorgen voor de loon- en salarisafhandeling van de werknemers van uw onderneming en zorgen zowel voor de aangifte van de loonbelasting aan de fiscus als voor de afdrachten in verband met het zorgverzekeringsstelsel. Ook regelen wij de jaarlijkse melding aan de betreffende beroepsvereniging. Verder onderhouden wij de stamgegevens van uw personeel alsmede de jaarloonoverzichten van uw medewerkers en verzorgen de nodige werknemersopgaven aan zorgverzekeraars en pensioenfondsen. Aanvullend verstrekken wij verklaringen voor officiële instanties met betrekking tot werk, familie (bijvoorbeeld voor de aanvraag van gezinstoelagen, zwangerschapsuitkeringen en huurtoeslagen) etc. Vanzelfsprekend staan wij u ook terzijde bij controles op loonbelastingen of sociale verzekeringen.

Belastingaangiften

Aangifte inkomstenbelasting

Uitgaande van uw persoonlijke omstandigheden, maken wij voor u de aangifte inkomstenbelasting op en zorgen binnen de wettelijke kaders voor een zo optimaal mogelijke belastingdruk. Voor zover u inkomen uit vermogen geniet, toetsen wij principieel via een “Günstigerprüfung” of de belastingdruk voor u lager is via de in Duitsland geldende “Abgeltungssteuer” of via uw persoonlijke belastingtarief. Bij de aanschaf van een object met verhuurbestemming of een woonhuis dat zowel voor eigen gebruik als voor andere woondoeleinden bestemd is, voorzien wij u graag van advies over de fiscaal gunstigste manier van financiering en berekenen de belastbare huuropbrengsten voor u. Bij de verkoop van een grondstuk kunnen er belastbare inkomsten ontstaan. Wij informeren u vooraf welke perioden er bij de overdracht in acht genomen kunnen worden om een belastingverplichting af te wenden.

Vennootschapsbelasting, handelsbelasting- en BTW-aangifte

Nadat wij de ondernemingswinst voor u hebben vastgesteld, zorgen wij voor de belastingaangiften van uw onderneming. De inkomsten van een commerciële onderneming worden in de regel belast met een zgn. handelsbelasting (“Gewerbesteuer”) waardoor er een aangifte handelsbelasting ingediend zal moet worden die gebaseerd is op de fiscale winst. Voor zover uw bedrijf btw-plichtige omzet behaald, dient er aanvullend btw-aangifte gedaan te worden.

Hierbij maken wij een fiscaalrechtelijke beoordeling van uw omzet, met name als er sprake is van handel met het buitenland. Indien uw onderneming een vennootschap betreft, bijvoorbeeld een kapitaalvennootschap, dan is uw inkomen onderhevig aan vennootschapsbelasting en zal er aangifte vennootschapsbelasting gedaan moeten worden.
Desgewenst voeren wij vooruitkijkend een vergelijk van de fiscale lasten uit en informeren u over de mogelijkheden van een rechtsvormwijziging in samenhang met de fiscaalrechtelijke voor- en nadelen.

Erf- en schenkbelasting

Bij het tot stand komen van een vermogensoverdracht, waaronder de bedrijfsopvolging door een volgende generatie, zal er ook rekening gehouden moeten worden met aspecten
rondom de erf- en schenkbelasting. Door een vroegtijdige beschouwing kunnen fiscale nadelen, die niet alleen langdurige discussies met de belastingautoriteiten met zich mee kunnen brengen, maar ook de continuïteit van de onderneming kunnen bedreigen, worden voorkomen. Wij staan u en uw opvolger(s) graag met advies terzijde bij het tot stand brengen van een bedrijfsovername.

Indien er sprake is van vermogensoverdracht door erfenis of schenking, moet er aangifte erf- resp. schenkbelasting gedaan worden. Daartoe zullen de verschillende vermogensbestanddelen beoordeeld en gewaardeerd moeten worden. Wij onderzoeken daarbij of de verschillende vermogensonderdelen mogelijk in aanmerking komen voor voordeel- of vrijstellingsregelingen. Na toepassing van het persoonlijke vrijstellingsbedrag, dat afhangt van de aard van verwantschap, berekenen wij voor u het uiteindelijke bedrag aan belastingen.

Fiscale rechtsbescherming

Zodra de belastingsommen zijn vastgesteld en de aanslagen zijn ontvangen, beoordelen wij de juistheid ervan. Bij fouten of twijfelachtige vaststellingen, behartigen wij uw belangen tegenover de belastingdiensten in eerste instantie via buitengerechtelijke bezwaarprocedures. Mochten fiscale gerechtelijke procedures noodzakelijk zijn, dan vertegenwoordigen wij ook in dat geval uw belangen evenals bij een voortzetting in hoger beroep. Bovendien verzorgen wij de voorbereidende werkzaamheden bij controles door de fiscus en begeleiden de uitwerking ervan.

Van begin af aan goed geadviseerd

. Of het nu gaat om belastingadvies, uw belastingaangifte of de administratie van uw bedrijf, bij ons wordt u altijd goed geadviseerd in al uw fiscale en financiële zaken. Leer ons kennen en ontdek hoe je dubbel kun profiteren van fiscaal advies.