Accountantskantoor

Met brief en zegel

De werkzaamheden van het accountantsbedrijf worden in belangrijke mate bepaald door de verantwoordelijkheden die exclusief aan het accountantswezen zijn toebedeeld. Dit betreft de uitvoering van wettelijk verplichte controles van de jaarrekening voor specifieke ondernemingen en de afgifte van accountantsverklaringen waarin de controleverrichtingen en de daaruit volgende conclusies zijn vastgelegd.

Dit gebied van werkzaamheden wordt aangevuld met controlewerkzaamheden op vrijwillige of contractuele basis. Daarbij zijn wij op basis van onze expertise gerechtigd tot het verstrekken van gekwalificeerde adviezen over alle aspecten van de economische bedrijfsvoering en tot het verrichten van trustwerkzaamheden.

Onze activiteiten als registeraccountant

Bedrijfseconomische toetsing
Jaarrekening
Trustdiensten
Expertisediensten

Bedrijfseconomische toetsing

Naast de wettelijk voorgeschreven of vrijwillige accountantscontroles, bestaan er branchespecifieke resp. contractuele controleverplichtingen.

Daarbij kan men bijvoorbeeld denken aan controles die verband houden met de Duitse Verordening Makelaardij en Projectontwikkeling (“MaBV-Prüfungen”) of controles op de financiële afwikkeling bij recyclingsystemen als “Der Grüner Punkt” en “Interseroh”.

Ook in geval van dergelijke controleverplichtingen staan wij graag tot uw beschikking.

Gangbare toetsingen

Een MaBV toetsing is verplicht voor makelaars, ontwikkelaars en bouwbedrijven

Hieronder valt toetsing van DSD afrekeningen (Duales System Deutschland)

Jaarrekening

Bedrijven kunnen wettelijk verplicht zijn om een controle van de jaarrekening te laten uitvoeren en een accountantsverklaring te laten opstellen. De controleplicht geldt voor bedrijven uit alle mogelijke branches met uiteenlopende rechtsvorm en omvang. Daarnaast kunnen alle ondernemingen een vrijwillige controle van de jaarrekening laten uitvoeren. Een toetsing van de jaarcijfers door een accountant draagt bij aan de controlefunctie, bijvoorbeeld met betrekking tot de rechtmatigheid van de boekhouding of de berichtgeving over de stand van zaken van de onderneming met inbegrip van een beoordeling van de geldigheid van de vastgestelde risico’s met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen. Voor zover er sprake is van een wettelijke controleplicht, is de accountantscontrole een voorwaarde voor het vaststellen van de jaarrekening.

Slechts accountants die regelmatig onafhankelijke kwaliteitscontroles ondergaan, mogen wettelijke controles uitvoeren die van een officiële accountantsstempel worden voorzien. Wij voldoen aan deze voorwaarden en zijn derhalve bevoegd om dergelijke controles uit te voeren.

Wij gaan graag voor u na of er voor uw onderneming sprake is van een controleplicht en bieden u met genoegen een offerte aan voor het uitvoeren van controles.

Trustdiensten

Op het gebied van deelnemingen in binnenlandse en buitenlandse fondsen, hebben wij ruime ervaring met het verlenen van trustdiensten (“Zahlungs- und Registertreuhänderin”).

Een van onze accountants is door de Amerikaanse fiscus (“IRS = Internal Revenue Service”) benoemd als “Certifying Acceptance Agent” en kan u terzijde staan bij de procedure voor het verkrijgen van een Amerikaans fiscaal nummer voor beperkt belastingplichtigen in de USA.

Expertisediensten

Het accountantsberoep is onlosmakelijk verbonden met het optreden als erkend specialist.

Binnen onze expertisediensten nemen ondernemingswaarderingen, die om verschillende redenen verplicht of gewenst kunnen zijn, een centrale plaats in.

Of het nu gaat om de aan- of verkoop van een onderneming of om een overdracht van aandelen, of het nu binnen de privésfeer ligt zoals het plannen van een nalatenschap, het verdelen van een erfenis of het regelen van vermogenskwesties in geval van scheiding: als een ondernemingswaardering gewenst is, neemt u dan gerust contact met ons op.

Toetsen

Bij samenwerking tussen de opdrachtgever en de accountant moet vertrouwen boven aan staan. Daarom kunt u bij ons altijd terecht voor een gratis en vrijblijvend gesprek. Wij nodigen u uit om uit te vinden wie we zijn, wat we voor u kunnen betekenen, en of we passen bij u en u bedrijf.

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer der ATG Revisa in Emmerich - Anna Plorin, Karl-Heinz de Schrevel und Thomas Cluse